Menu

About Us

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน (Power For Sustainable Future Foundation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยการสนับสนุนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน และนำความรู้มาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 806 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ ด้านพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก พลังงานในชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความ สามารถในการพึ่งพาตนเองด้าน พลังงานทั้งในระดับสังคมและชุมชน
ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการให้ โอกาส ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของ ชาติ ควบคู่ไปกับการ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและคุณธรรม เพื่อช่วย สร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับ องค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
สัญลักษณ์ของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
สีน้ำเงิน หมายถึง ความยั่งยืน
สีแดง หมายถึง พลัง
แนวคิดการออกแบบ

สัญลักษณ์ (Logo) มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของดอกกระจัง ซึ่งเป็นหนึ่งในลายไทย มีเส้นสายความเป็นไทย ผสมผสานกับลายเส้นการออกแบบที่ดูเป็นสากล จึงออกมาเป็นรูปดอกระจังที่มีความผสมผสานกันระหว่าง ลายไทยเดิมกับเส้นสายงานออกแบบสมัยใหม่

ลายเส้นของโลโก้ บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวและพลังงานโดยมีจุดกำเนิด เส้นสายมาจากจุดกึ่งกลางและหมุนวนออกมาจนเกิดเป็นลายเส้นรูปดอกกระจังหมายถึงการเจริญเติบโตและ งอกงาม ของการดำเนินกิจกรรม

Projects
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved