Menu

เสริมประสิทธิภาพไฟฟ้า ให้ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่

18 ม.ค. 2562
เสริมประสิทธิภาพไฟฟ้า ให้ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่
     ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นในสายวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม เป็นทั้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ในช่วงระยะแรกที่นักศึกษายังไม่มาก ศูนย์การเรียนบ้านนาโตอาศัยการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากหมู่บ้าน ต่อมามีการสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เกิดปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนฯ ชำรุดเสียหาย
     
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ลงไปเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือ เช่น ระยะการเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารเรียน ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้อมูลค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน และข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา ได้ข้อสรุปว่า ระยะการเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงจนถึงตัวอาคารเรียน มีความยาวถึง 1,800 เมตร (ตามมาตรฐานการติดตั้ง ระยะสายไฟฟ้าไม่ควรเกิน 1,000 เมตร เพราะจะทำให้แรงดันไฟฟ้าตกจากการสูญเสียในสายส่ง) ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ต่ำสุดเท่ากับ 113.4 โวลต์ และสูงสุดวัดได้ 231.4 โวลต์ (ตามมาตรฐานควรอยู่ในช่วง 214-237 โวลต์) และส่งผลต่อค่ากระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในศูนย์การเรียนฯ
ข้อมูลเหล่านี้นำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาได้ 3 แนวทาง คือ 
1.    ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ไม่เชื่อมต่อกับสายส่ง
2.    ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับสายส่ง
3.    ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับการติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันไฟฟ้า

     มูลนิธิฯ เลือกแนวทางที่ 3 เพราะมีความเหมาะสมทั้งด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ และแก้ปัญหาให้กับศูนย์การเรียนฯ ได้อย่างยั่งยืน ส่วนแนวทางที่ 1 และ 2 พบว่า เสถียรภาพของระบบค่อนข้างน้อย เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ใช้พื้นที่ติดตั้งมาก มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสูง 
     ระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งในอาคารหลักและเสาไฟฟ้า รวม 15 จุด สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่งของศูนย์การเรียนฯ รวมทั้งทำการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก ติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ศูนย์การเรียนฯ และวางระบบการเดินสายไฟฟ้าภายในศูนย์การเรียนฯ ใหม่ เพื่อให้มีระยะการเดินสายไฟตามมาตรฐาน ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าตามการใช้งานจริง รวมทั้งเพิ่มระบบควบคุมไฟฟ้า และมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความสะดวกในการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ 
     หลังจากนั้น มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนได้ทำการส่งมอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 รวมทั้งให้การอบรมความรู้แก่คณะครูและนักเรียนในศูนย์การเรียนฯ เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน การใช้กระแสไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และการบำรุงรักษาระบบอย่างง่ายฯ นอกจากนี้ ยังทำการทดสอบระบบ พบว่า การใช้งานกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเดินสายไฟจากระบบเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนมีระยะทั้งสิ้น 800 เมตร และวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน 
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved