Menu

ร่วมด้วยช่วยกันคิด  ติดโซล่าเซลล์ที่บ้านเปร็ดใน

18 ม.ค. 2562
ร่วมด้วยช่วยกันคิด ติดโซล่าเซลล์ที่บ้านเปร็ดใน
     
    บ้านเปร็ดในเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด หมู่บ้านที่มีประชากรประมาณ 600 คน แห่งนี้ยังสามารถคงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และนำประสบการณ์การต่อสู้เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและทะเลหน้าบ้าน รวมพื้นที่ 12,000 ไร่ เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่มีอาชีพประมงพื้นบ้าน กับกลุ่มเรืออวนเรือรุน ที่ยุติลงด้วยความเข้าใจ
     
ชุมชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างความสงบสุขในบ้าน ไม่เน้นเรื่องการท่องเที่ยว แม้บ้านตัวเองจะมีอยู่ใกล้ทะเล เพราะไม่ต้องการให้มีจุดเริ่มของปัญหาที่เกิดจากธุรกิจท่องเที่ยว คุณค่าของพลังความร่วมมือทำให้บ้านเปร็ดในได้รับการยกย่องเป็นชุมชน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2542 ในนามของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และต่อมาได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัล 5 ปีแห่งความยั่งยืน” ในปี 2548 เป็นการยกย่องการทำงานที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่าง
     แต่ทว่า แม้จะอยู่ในเขตอำเภอเมือง บ้านเปร็ดในก็ยังประสบปัญหาระบบประปาที่เข้าไม่ถึงตัวชุมชน ชาวบ้านช่วยกันจัดสร้างประปาชุมชนไว้ใช้งานเอง โดยผลิตน้ำประปามากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อส่งให้ผู้คนกว่า 200 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค ทำให้ชุมชนต้องเสียค่าไฟฟ้าและค่าบริหารจัดการสูงถึง 163,200 บาทต่อปี
     
     มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนจึงได้ร่วมกับพนักงานกลุ่ม ปตท. ที่เข้าร่วมโครงการ “นักคิด จิตอาสา” ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับแกนนำชุมชนบ้านเปร็ดใน เมื่อปี 2558 เป้าหมายคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อระบบผลิตน้ำประปาชุมชน มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ จากนั้นจึงติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดรวม 9 กิโลวัตต์ พร้อมกับการอบรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษา นอกจากหนุนเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และลดค่าใช้จ่ายได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 7.4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี [คำนวณจากผลการศึกษาค่า Emission Factor ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)]
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved