Menu

พลังงาน

1 2
20 ธ.ค. 2564
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสนิกรชาวเขาในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
09 ก.ย. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ให้แก่ กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 
18 ก.พ. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) จัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน  ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขัง ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ. เชียงราย
 
29 ม.ค. 2563

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้จัดการกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงาน “โครงการบริหารจัดการน้ำท่วม - น้ำแล้ง ด้วยนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดิน”

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภาวะขาดแคลนน้ำ รวมถึงวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
 

14 ธ.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) นำทีมคนมันส์พันธ์อาสา ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนภาคพื้นดิน
22 ส.ค. 2562
มูลนิธิพลังที่ยังยืน สนับสนุนอุปกรณ์ชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการสาธิต ส่งเสริมพลังงานทดทนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
23 ม.ค. 2561
คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ On-Grid ให้แก่ โรงเรียนวัดธรรมจริยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
23 ม.ค. 2561
คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ On-Grid ให้แก่ โรงสีข้าวชุมชนสมาคมเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
31 ม.ค. 2561
คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ On-Grid (Solar Rooftop) ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ตำบลห้วยแรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
28 ก.พ. 2561
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ ฝ่ายกิจการสังคม ร่วมกับ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
10 ส.ค. 2561
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “โครงการอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน” และ “โครงการ ผักกางมุ้ง สร้างผัน สร้างรอยยิ้ม” ระหว่าง มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
07 พ.ย. 2561
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนให้สังคมมีความความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
1 2
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved