Menu

สังคมและชุมชน

1 2 3
06 ก.ค. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ในนามตัวแทนมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวให้การสนับสนุนการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถานพินิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน”  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง 
16 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน ให้แก่ วัดพิชยญาติการาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อเนื่อง 7 เดือน ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
25 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ” ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
23 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน รับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการจำหน่ายผลงานศิลปะที่จัดแสดงจากนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Eria art thesis exhibition” ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา
20 มิ.ย. 2565
คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
13 มิ.ย. 2565
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล  ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์ความรู้ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเยาวชนพิการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน”  
17 ก.พ. 2565
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดเย็บวัสดุจากหลอดพลาสติกใช้แล้ว ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุเคหะลำดวน แฟลต 14 ดินแดง กทม. 
 
10 ก.พ. 2565
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และพนักงาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน เพื่อดูแลผู้ป่วยในท้องถิ่นที่ยากไร้และอยู่ห่างไกล รวมทั้งยกระดับการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย
09 ก.พ. 2565
โดยมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศูนย์เอราวัณ และศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า (รพ. สนาม) รวมจำนวนกว่า 84,200 ชิ้น
07 ก.พ. 2565
คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ปธบ./ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน มอบเงินจำนวนเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ 
20 ม.ค. 2565
ในการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
12 ม.ค. 2565
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปกป้องช้างไทย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี
1 2 3
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved