Menu

สังคมและชุมชน

1 2 3
01 ก.ย. 2565
ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเยาวชนพิการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
30 ส.ค. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน พร้อมด้วย คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มอบเงินบริจาคสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงเรือนคัดบรรจุและร้านค้ามะม่วง แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าทอง
26 ส.ค. 2565
เพื่อจัดทำภาพยนต์โฆษณาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
09 ส.ค. 2565
ส่งเสริมเยาวชนให้มีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
27 ก.ค. 2565
สนับสนุนงบประมาณแก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19
26 ก.ค. 2565
สนับสนุนมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนตะวันออก 9 เขต และเขตวังทองหลาง รวม 10 เขต
06 ก.ค. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ในนามตัวแทนมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวให้การสนับสนุนการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถานพินิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน”  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง 
16 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน ให้แก่ วัดพิชยญาติการาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อเนื่อง 7 เดือน ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
25 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ” ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
23 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน รับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการจำหน่ายผลงานศิลปะที่จัดแสดงจากนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Eria art thesis exhibition” ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา
20 มิ.ย. 2565
คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
1 2 3
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved