Menu

สังคมและชุมชน

1 2 3
13 มิ.ย. 2565
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล  ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์ความรู้ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเยาวชนพิการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน”  
17 ก.พ. 2565
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดเย็บวัสดุจากหลอดพลาสติกใช้แล้ว ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุเคหะลำดวน แฟลต 14 ดินแดง กทม. 
 
10 ก.พ. 2565
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และพนักงาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน เพื่อดูแลผู้ป่วยในท้องถิ่นที่ยากไร้และอยู่ห่างไกล รวมทั้งยกระดับการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย
09 ก.พ. 2565
โดยมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศูนย์เอราวัณ และศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า (รพ. สนาม) รวมจำนวนกว่า 84,200 ชิ้น
07 ก.พ. 2565
คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ปธบ./ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ 
20 ม.ค. 2565
ในการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
12 ม.ค. 2565
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปกป้องช้างไทย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี
12 ม.ค. 2565
เพื่อใช้ในการซ่อมแซม และบูรณะเมรุฌาปนกิจที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงในการฌาปนกิจศพ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น
05 ม.ค. 2565
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สนับสนุนโครงการ “ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
02 ก.ย. 2564
ส่งมอบความช่วยเหลือแก่วัดต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ด้วยการสมทบทุนซ่อมแซมและบูรณะเมรุฌาปนกิจที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงในการฌาปนกิจศพ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นแก่วัดต่างๆ อาทิ วัดเสาธงหิน วัดละหาร จ.นนทบุรี ฯลฯ บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564  
17 ส.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมการถนอมอาหารให้กับกลุ่มชุมชนสตรีบ้านชากเล็ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
15 ก.ค. 2563
ส่งต่อประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร กับโอกาสฝึกอาชีพที่ Amazon และ Jiffy ภายใต้โครงการพลังใจในมือคุณ
1 2 3
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved