Menu

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน บ้านนาปอ

28 ก.พ. 2561
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ ฝ่ายกิจการสังคม ร่วมกับ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พร้อมจัดเวทีประชาคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การจัดเวทีประชาคมและการลงพื้นที่ดังกล่าว จะร่วมกับชุมชนในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งกำหนดจุดติดตั้งระบบตะบันน้ำที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ออกแบบระบบตู้อบแห้งพลังงานอาทิตย์ร่วมกับก๊าซชีวภาพ 

ชุมชนบ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน  และนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ด้วยพื้นที่ทำการเกษตรอยู่บนเขาสูง จึงมีปัญหาเรื่องการสูบน้ำขึ้นมาใช้ ทำให้ผลิตผลไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่วนผลผลิตที่นำไปแปรรูป อย่างเช่น กล้วย ที่นำไปอบแห้ง บางวันสภาพฟ้าอากาศไม่เป็นใจ จึงทำให้เกิดความเสียหาย  นอกจากนี้ชุมชนยังมีปัญหาไฟฟ้าตกและดับ เนื่องจากใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่าขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ส่งผลให้โรงเรียนในชุมชนไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 


 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved