Menu

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  แก่เทศบาล ต.ปริก จ.สงขลา

07 พ.ย. 2561
นายชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบผลิตน้ำประปาชุมชน ขนาด 17 กิโลวัตต์ แก่ เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา   ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ถึง 42,157 หน่วยต่อปี  หรือคิดเป็น 168,630 บาทต่อปี  นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับรางวัลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดมลภาวะและภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่งด้วย 
 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved