Menu

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนให้สังคมมีความความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

15 พ.ย. 2561
นายชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ ขนาด 1.4 กิโลวัตต์  แก่ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ของสถาบันฯ  ตลอดจนเป็นโครงการต้นแบบสำหรับนักศึกษาและชุมชนในพื้นที่ได้ศึกษาดูงานและขยายผลการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved