Menu

ส่งมอบโครงการบริหารจัดการน้ำท่วม - น้ำแล้งด้วยนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดิน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

29 ม.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้จัดการกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงาน “โครงการบริหารจัดการน้ำท่วม - น้ำแล้ง ด้วยนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดิน” ให้แก่ ด.ต. พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม และ พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภาวะขาดแคลนน้ำ รวมถึงวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

โดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาวิจัยการบริหารจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้ง ด้วยนวัตกรรมเติมน้ำใต้ดิน (ระบบปิดและระบบเปิด) บริเวณพื้นที่ อบต. บ้านผึ้ง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนผู้สนใจ ได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอด เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ในการนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายเป็นจำนวนมาก
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved