Menu

สัมมนา “รำลึก 12 ปี ดินถล่ม

23 พ.ค. 2561
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ชุมชน ต.แม่พูล อ.แม่พูล จ.อุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนา“รำลึก 12 ปี ดินถล่ม เหตุการณ์วันที่ 23 พฤษภาคม 2549” ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน (จังหวัดอุตรดิตถ์) เพื่อสร้างความตระหนักและทบทวนบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวฯ ร่วมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้การประยุกต์ใช้วิธีวิศวกรรม กระสอบมีปีก หญ้าแฝก และวิธีพืช สำหรับการป้องกันและแก้ไขดินถล่มให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้ นายเสถียรพงศ์  มากศิริ ผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้   หน่วยงานราชการ และประชาชน จำนวนประมาณ 100 คน  ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมงานดังกล่าว

ชุมชนแม่พูล อ.แม่พูล จ.อุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินถล่มในภูมิภาคต่างๆ  ที่  มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมให้การสนับสนุนภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ” มูลนิธิชัยพัฒนา 
 
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved