Menu

ต้นไม้ช่วยต้านดินถล่มได้อย่างไร ?

30 ม.ค. 2562
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ 9 หน่วยงาน ร่วมจัดทำศูนย์เรียนรู้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ่านนิทรรศการแบบ interactive เพื่อให้ "ท้องถิ่น" เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป พร้อมรับมือกับสถานการณ์การเกิดดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพ
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved