Menu

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

16 มี.ค. 2564
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการ “ต่ออายุหลอด” ให้กับสโมสรโรตารีลาดพร้าว เพื่อศึกษาวิธีการการทำหมอนหลอดจากพลาสติกใช้แล้ว สำหรับผู้ป่วยติดเตียงอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นการรณรงค์ ลดปัญหาขยะพลาสติกภายในชุมชม ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยินดีและพร้อมขยายองค์ความรู้โครงการ “ต่ออายุหลอด” ให้กับหน่วยงานที่สนใจได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสานต่อโครงการฯ นี้ไปด้วยกัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 537 3310 / 2149
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved