Menu

ค่ายเยาวชน “ห้องเรียนธรรมชาติ ห้องเรียนชีวิต”

06 เม.ย. 2561
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ ชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หนึ่งในพื้นที่เกิดภัยพิบัติดินถล่ม ปี 2554) จัดค่ายเยาวชน “ห้องเรียนธรรมชาติ ห้องเรียนชีวิต”  ตอน เรียนรู้ประสบการณ์ดินถล่มบ้านหน้าถ้ำ  เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่ม รวมถึงการลดปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มซ้ำในพื้นที่  

ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ธรรมชาติและระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้ว  ยังจะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกด้วย 
ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน  จะได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก สถานการณ์ดินถล่มในพื้นที่บ้านหน้าถ้ำ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ก่อให้เกิดดินถล่ม  รวมถึงวิธีการเรียงกระสอบมีปีกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่ม  การฝึกหัดทำกราฟวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อการเตือนภัย  และการลงมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำและพันธุ์พืชในเบื้องต้น 

สำหรับการดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มในพื้นที่บ้านหน้าถ้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนดำเนินการร่วมกับชุมชนบ้านหน้าถ้ำนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินถล่มในภูมิภาคต่าง ๆ  ภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ  มูลนิธิชัยพัฒนา 
 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved