Menu

จากพี่ถึงน้อง สู่ก้าวสำคัญของความสำเร็จ

15 ก.ค. 2563
ส่งต่อประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
กับโอกาสฝึกอาชีพที่ Amazon และ Jiffy ภายใต้โครงการพลังใจในมือคุณ

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมเสวนา “พี่สอนน้อง” ภายใต้โครงการพลังใจในมือคุณ โดยได้นำรุ่นพี่จากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรที่ผ่านการอบรมและได้รับคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงาน ณ ร้าน  Amazon และ Jiffy  เมื่อ ปี 2560   
มาเล่าประสบการณ์การทำงาน การอยู่ร่วมกันภายในสังคม รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ รุ่นที่ 2 กว่า 22 คน ที่ผ่านการอบรมและจะไปปฏิบัติงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ. ปทุมธานี ซึ่งสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แห่งนี้ เป็นสถานีบริการน้ำมันต้นแบบ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกทักษะทางอาชีพและสังคม มีรายได้เลี้ยงตนเอง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นการจุดประกายให้เกิดการสานพลังเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
โครงการพลังใจในมือคุณ เป็นโครงการความร่วมมือกันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กลุ่ม ปตท. และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ซึ่งก่อตั้งโดย ปตท. จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสให้พร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมรุ่นแรก และได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ณ ร้าน  Amazon และ Jiffy แล้ว จำนวน 9 คน   
 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved