Menu

ส่งเสริมกลุ่มสตรีบ้านชากเล็ก พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

17 ส.ค. 2563
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมการถนอมอาหารให้กับกลุ่มชุมชนสตรีบ้านชากเล็ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกตรให้มีความหลากหลาย และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถวางจำหน่ายเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชน นับเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าและมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น


#วิสาหกิจชุมชน
#บ้านชากเล็ก
#สานพลังสู่ความยั่งยืน
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved