Menu

“ต่ออายุหลอด”ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน #เพราะการให้คือพลังที่ยั่งยืน

17 ก.พ. 2565
“ต่ออายุหลอด”ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน #เพราะการให้คือพลังที่ยั่งยืน

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดเย็บวัสดุจากหลอดพลาสติกใช้แล้ว ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุเคหะลำดวน แฟลต 14 ดินแดง กทม. 

ซึ่งปัจจุบัน สถาบันนวัตกรรม ปตท. และศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมฯ ได้ต่อยอดพัฒนาวัสดุใหม่จากหลอดใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการ Upcycling จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบเส้นนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน และแบบแผ่นผลิตภัณฑ์เป็นของใช้ทั่วไป อาทิ ซองใส่บัตรประจำตัวพนง. ,แฟ้มเอกสาร, เก้าอี้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้มีทักษะทางอาชีพเพิ่มขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่อย่างรู้คุณค่า

📍ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลอดพลาสติกใช้แล้วได้ที่ :http://: https://bit.ly/34NH5Eh
📍สามารถส่งต่อหลอดพลาสติกได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ เลขที่ 2/1 หมู่ 1 ตำบลหนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์ : 098-8749388 (พี่ขวัญหล้า) Facebook: ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved