Menu

3 องค์กรร่วมผลักดันน้อง ๆ ออทิสติกต้นแบบ ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ #เพราะการให้คือพลังที่ยั่งยืน

13 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเยาวชนพิการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน” พร้อมด้วย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์  ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ มูลนิธิออทิสติกไทย 
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพ เยาวชน พิการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชน พิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเตรียมความพร้อมของเยาวชนฯ ให้สามารถ ประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ เยาวชนฯ มีอาชีพ มีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในสังคมต่อไป
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved