Menu

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เปิดการอบรมภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ” ให้พร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

25 มิ.ย. 2565
คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ” ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอาชีพให้กับน้องๆในสถานสงเคราะห์ เตรียมความพร้อมในการทำงานจริง มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการแสดงออก การสื่อสาร และการสร้างบุคลิกภาพในการทำงานเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง  มูลนิธิฯ หวังว่าโครงการนี้ จะช่วยให้น้องๆ มีความมั่นใจ และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคม รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นต่อไป #เพราะการให้คือพลังที่ยั่งยืน
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved