Menu

โซล่าเซลล์ที่บ้านนาโต่

ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เป็นการยกระดับการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างเหมาะสม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับ ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่แห่งนี้ ในอดีตมีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก จึงใช้กระแสไฟฟ้าด้วยการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากหมู่บ้านใกล้เคียง ต่อมาจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ จึงได้มีการจัดสร้างอาคาร เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอ รวมถึงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เสถียร ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในศูนย์การเรียนรู้ฯ เกิดการชำรุดเสียหาย 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในอาคารสำนักงาน อาคารเรียน และโรงประกอบอาหาร รวมทั้งได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟแอลอีดี เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน รวมทั้งติดตั้งชุดไฟส่องสว่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 12 จุด เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณรอบ ๆ ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ และติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) เพื่อแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าไม่เสถียรได้อย่างถาวร และยังได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ให้กับครูและนักศึกษา เพื่อสร้าง “ช่างชุมชน” ให้มีองค์ความรู้ในการให้บริการ และชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
•    ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานในศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ สามารถทำให้การเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
•    สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับครู และนักศึกษา


 
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved