Menu

โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนมงคลวิทยา และวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย

โรงเรียนมงคลวิทยาตั้งอยู่ภายใน วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย อ.เมือง จ.ระยอง ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แก่สามเณรจำนวน 150 รูป โดยมีพระอธิการวิทยาจิตฺตธมฺโม เป็นผู้จัดการโรงเรียนและเจ้าอาวาส
โรงเรียนมงคลวิทยาประสบปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าสูงประมาณ 300,000 บาทต่อปี ทำให้วัดต้องรับภาระค่าไฟฟ้าสูงมากในแต่ละปี
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ และนำไปสู่การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดรวม 10.8 กิโลวัตต์ ณ โรงเรียนมงคลวิทยา และวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย โดยร่วมมือกับวิทยาลัยไออาร์พีซีจังหวัดระยอง ร่วมกันดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ 
พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบต่างๆ อย่างง่ายให้กับคณะครู และสามเณร ให้สามารถพึ่งพาตนเองภายในโรงเรียนและวัดได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
•    ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับโรงเรียน และวัดทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 10.8 กิโลวัตต์ 
•    ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับโรงเรียนและวัดลงได้กว่า 3 แสนบาทต่อปี 
•    ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 8.93 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (คำนวณจากผลการศึกษาค่า Emission Factor ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
•    สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่ายให้กับคณะครูและสามเณรที่สนใจ 
 
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved