Menu

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่บ้านแม่กระบุง

ตำบลแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นชุมชนกะเหรี่ยงในโอบล้อมภูเขาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อันที่จริงหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากตัวเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้เป็นอันดับสองของประเทศ แต่ระยะทางใกล้ไม่มีผลต่อการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าให้เข้าถึงหมู่บ้านในเขตอุทยานแห่งนี้ ทำให้ชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสูงกว่า 9.2 แสนบาทในแต่ละปี

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชนแม่กระบุง และวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานน้ำกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้ข้อสรุปว่า ศักยภาพด้านพลังงานน้ำมีน้อย ปริมาณน้ำในหน้าแล้งน้อยกว่าช่วงหน้าฝนถึง 3 เท่า การก่อสร้างฝายก็ต้องใช้เงินลงทุนสูง ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์มีศักยภาพสูงกว่า ความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูง 

ผลการวิเคราะห์นำไปสู่การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดรวม 15.7 กิโลวัตต์ โดยติดตั้ง 3 จุด คือ สำนักงาน อบต. แม่กระบุง บริเวณวัดต้นมะพร้าว หมู่ที่ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระบุง พร้อมจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบต่างๆ อย่างง่ายให้กับสมาชิก อบต.แม่กระบุง และผู้แทนชุมชน การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่บ้านแม่กระบุง ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 12.97 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี [คำนวณจากผลการศึกษาค่า Emission Factor ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)]
 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved