Menu

"โรงเรียน โรงเล่น" ของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา

กลุ่มรักษ์เขาชะเมา ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็น “กลุ่มเยาวชนรางวัลลูกโลกสีเขียว” ปี 2547 เยาวชนกลุ่มนี้เริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2537 ด้วยการหนุนเสริมของ “พี่แฟ๊บ” บุบผาทิพย์ แช่มนิล (บุคคลรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2544) ภายใต้แนวคิด “ห่วงใยโลกกว้าง สรรค์สร้างบ้านเกิด” เคลื่อนงานอนุรักษ์ผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ซึ่งเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดระยอง และเป็นผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก หลังจากรวมกลุ่มไม่นาน ก็มีการสร้างพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปของบ้านดิน เรียกว่า “โรงเรียน โรงเล่น” สมกับชื่อคือเป็นทั้งพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้าน ฝึกอาชีพ และเป็นพื้นที่ปล่อยพลังวัยรุ่นผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อปี 2558 ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อเป็นบ้านต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดรวม 1.8 กิโลวัตต์ โดยจะนำไปใช้ในระบบไฟส่องสว่างและพัดลมกระแสตรงเป็นหลัก มีระบบเก็บสำรองไฟฟ้า (แบตเตอรี่) เพื่อสามารถใช้ไฟฟ้าได้ในเวลากลางคืน หรือเวลาที่ไม่มีแสงแดด นอกจากนั้น มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ยังได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้แทนชุมชน เพื่อเป็นการสร้างช่างชุมชนให้สามารถดูแลรักษาระบบได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
•    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในพื้นที่
•    ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานและการติดตั้งบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แก่เยาวชนและชุมชน เพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้ 
•    ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.48 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี(คำนวณจากผลการศึกษาค่า Emission Factor ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))


 
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved