Menu

โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลโพเด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ เป็นชุมชนในพื้นที่ลาดหรือที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบ จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 59 ครัวเรือน มีประชากร ทั้งสิ้นรวม 244 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อาทิ ปลูกข้าว และพริก 
ด้วยพื้นที่ห่างไกล ระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง มีเพียงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จึงได้สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดรวม 2.85 กิโลวัตต์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลโพเด  

พร้อมกันนี้ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ยังได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ให้แก่ครู และชาวบ้านในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
•    ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับชุมชนและทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 2.85 กิโลวัตต์ 
•    ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2.36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (คำนวณจากผลการศึกษาค่า Emission Factor ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
•    สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ครู และชาวบ้านในชุมชน 


 
GALLERY
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved