Menu

โครงการ "พลังใจในมือคุณ"

หลายคนคงเคยรวมตัวกัน แล้วนัดไปทำกิจกรรมดีๆ ตามบ้านสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ บางคนนำอาหารไปเลี้ยง เพื่อให้เขากินของอร่อย บางกลุ่มนำของไปบริจาค พร้อมกับมีการแสดง เล่านิทาน หรือเสียงเพลงไปสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะเกิดความหมายดีๆ ให้กับชีวิตเของพวกเขามากขึ้น เป็นกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ทว่ามีความสุขทั้งคนให้ และคนรับ นอกจากมวลความสุขแบบนี้ มูลนิธิพลังที่ยังยืนจึงทำโครงการที่เพิ่มพลังรอยยิ้ม และความสุขให้ต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้น ชื่อว่า โครงการ “พลังใจในมือคุณ” เพื่อสร้างโอกาส สร้างฝัน และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาส โดยพัฒนาทักษะอาชีพ ให้พวกเขาพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และเติบโตเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ส่วนผู้ใหญ่ไร้ที่พึ่งจะก็เข้าไปพัฒนาฝีมือในการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

พลังใจในมือคุณเริ่มนำร่องโครงการร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิง ธัญบุรี สถานแรกรับเด็กหญิงธัญพร จ.ปทุมธานี
บ้านสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ชาย-หญิง เป็นโครงการประยุกต์องค์ความรู้หญ้าแฝกจากชุมชนสู่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายหัตถกรรมแฝกและกกบ้านโคกปรง จ.เพชรบูรณ์ ที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม มีการเข้าไปสอนและส่งเสริมการปลูกที่บ้านชาย และบ้านหญิงเข้าไปพัฒนาทักษะฝีมืองานหัตถกรรมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพ จนสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากผู้รับบริการที่นี่ ส่วนใหญ่จะต้องกินยาจิตเวช ฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูจิตเวชของเขาได้ ถือว่าเป็นการ “อาชีวะบำบัด” เบื้องต้นให้เขาได้มีสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ในอนาคตอาจทำให้พวกเขาพึ่งยาจิตเวชน้อยลง
บ้านสถานแรกรับเด็กหญิงธัญพร เริ่มด้วยเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มุ่งเน้นให้เด็กมี Social smart มีมีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์เตรียมพร้อมกลับสังคมได้อย่างปลอดภัย นอกจากนั้นยังอบรมเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยง ในการเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต โดยการจัดทำหลักสูตรอบรมร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ฝึกอบรมสังเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การสร้างสัมพันธภาพ ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ประสบการณ์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การทำงานเป็นทีม ทักษะทางสังคม การเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และพี่เลี้ยง ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น ส่วนเด็กๆ ในบ้านหญิงธัญพร นอกจากพวกเขาจะมีทักษะในการใช้ชีวิต การคิด ตัดสินใจ แล้ว ทักษะการฝึกอาชีพยังเป็นสิ่งจำเป็นที่โครงการพลังใจในมือคุณพยายามทำให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยตอนนี้เริ่มทำโครงการให้น้องได้ฝึกทำเบเกอรี่ และพาน้องออกมาปฏิบัติงานจริงตามร้านคาเฟ่อเมซอนที่เข้าร่วมโครงการ  หากใครแวะไปทานกาแฟ แล้วเจอน้องๆ สามารถทักทาย แนะนำสิ่งดีๆ หรือให้กำลังใจ และให้โอกาสพวกเขาทำหน้าที่บริการเหมือนพนักงานทั่วไป เพราะสิ่งเหล่านั้น เสมือนเป็นพลังหนึ่ง ในการสร้างโอกาส ให้พวกเขามีรอยยิ้ม มีอาชีพ และชีวิตที่ดีขึ้น
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved