Menu

โครงการป้องกันและแก้ไขดินถล่มโดยการใช้กระสอบมีปีก ร่วมกับหญ้าแฝก และวิธีกล โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

พื้นที่โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีสภาพปัญหาด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีทางหลวงหมายเลข 1314 ส่วนด้านทิศเหนือเป็นทางลูกรังเข้าหมู่บ้าน มีการขยายทางหลวงหมายเลข 1314 ทำให้ลาดดินตัดข้างถนนซึ่งชิดกับพื้นที่ของโรงเรียนเกิดความลาดชัน มีร่องรอยการกัดเซาะผิวหน้าดินที่มาจากการระบายน้ำจากพื้นที่ของโรงเรียน นอกจากนี้ พื้นที่โรงเรียนยังก่อสร้างอยู่บนยอดเนิน จำเป็นต้องปรับที่ดินให้ได้ระดับส่งผลให้ระบบระบายน้ำตามธรรมชาติได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนนำกระสอบมีปีกมาใช้ ในการป้องกันการกัดเซาะ พร้อมให้ความรู้เรื่องการใช้กระสอบมีปีก ระบบระบายน้ำรอบบริเวณพื้นที่ และการดำเนินการ 5 ส โรงเรียน เพื่อการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสะอาด น่าดู น่ามองยิ่งขึ้น  

© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved