Menu

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน (Power For Sustainable Future Foundation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยการสนับสนุนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน และนำความรู้มาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 806 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
 
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved