Menu

"ต่อชีวิตหลอด" เสกหลอดพลาสติกเหลือใช้ แปลงร่างเป็นหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ทำง่ายและใช้งานได้จริง

© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved