Menu

การดำเนินงานใช้กระสอบมีปีกในการป้องกันดินถล่มร่วมกับหญ้าแฝก บ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

การดำเนินงานการใช้กระสอบมีปีกในการป้องกันดินถล่มร่วมกับหญ้าแฝก วิธีกล และพืชอื่น โดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหากินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) กรณีศึกษา บ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเดืิอนมีนาคม พ.ศ. 2554
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved