Menu

พลังงาน

18 ม.ค. 2562
บ้านแม่กระบุง ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อยู่ในโอบล้อมภูเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
18 ม.ค. 2562
เมื่อกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ กระทบต่ออาชีพ และคุณภาพชีวิต 
18 ม.ค. 2562
บ้านเปร็ดในเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่มีอาชีพประมงพื้นบ้าน กับกลุ่มเรืออวนเรือรุนที่ยุติลงด้วยความเข้าใจ
18 ม.ค. 2562
ด้วยแนวคิด “คนอยู่-ป่ายัง” ของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ทำให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน
© 2018 Power For Sustainable Future Foundation. All Rights Reserved